Cистеми енергетичного менеджменту підприємств

  Розробка та впровадження системи енергоменеджменту (СЕМ) є першочерговим енергозберігаючим заходом для всіх промислових підприємств, так як тільки за рахунок безвитратних (організаційних) і маловитратних заходів дозволяє скоротити енергоспоживання на 3 - 7%. Крім того, система енергоменеджменту створює інформаційну базу для впровадження капіталомістких енергозберігаючих заходів.
 
  Мета стандарту - надати організаціям керівництво по оптимізації процесу споживання енергоресурсів та системного управління цим процесом. Впровадження стандарту особливо важливо для енергоємних підприємств і організацій, що зіштовхуються з проблемою викидів парникових газів в атмосферу.
 
Переваги впровадження ISO 50001:
  • постійне поліпшення енергоефективності;
  • зниження виробничих витрат;
  • вихід на нові ринки збуту продукції;
  • контроль над енерговитратами;
  • зниження викидів парникових газів в атмосферу;
  • економію фінансових коштів;
  • поліпшення іміджу бренда.

   У більшості випадків в основі системи менеджменту лежить принцип (plan-do-check-act), який широко використовується і в інших сферах корпоративного менеджменту. Цей принцип являє собою динамічну модель циклічного характеру, в якій завершення одного циклу стає початком наступного.

Об'єкти енергменеджменту
  • політика та програма енергозбереження та енергоменеджменту;
  • структура СЕМ;
  • внутрішні нормативно-розпорядницькі документи в сфері енергозбереження;
  • система обліку та контролю ПЕР;
  • матеріально-технічне забезпечення СЕМ;
  • навчально-методичне забезпечення.

  Задачі енергоменеджера
  • розробити рекомендацій до впровадження та функціонування СЕМ;
  • розробити вимоги до контролю СЕМ з боку керівництва; 
  • розробити рекомендації з організації навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації співробітників об’єкта, що споживає ПЕР в сфері енергозбереження;
  • розробити рекомендації з мотивації та інформуванню співробітників об’єкта до раціонального використання ПЕР;
  • визначити джерела фінансування функціонування СЕМ;
  • підготувати СЕМ до сертифікації;
  • визначити достатність людських, технічних та фінансових ресурсів для функціонування СЕМ.

  Документальна інформація
  • політика та програма енергозбереження та енергоменеджменту;
  • внутрішні нормативно-розпорядницькі документи в сфері енергозбереження;
  • посадові інструкції керівників та співробітників об’єкта, що споживає ПЕР;
  • проектні рішення по створенню СЕМ об’єкта, що споживає ПЕР;
  • звітна документація;
  • експлуатаційна документація;
  • документація на контрольно-вимірювальну апаратуру;
  • програми навчання, підготовки та перепідготовки співробітників об’єкта, що споживає ПЕР;
  • положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників об’єктів, організацій та установ за економію ПЕР на виробництві;
  • програмне та технічне забезпечення СЕМ.

Рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи енергетичного менеджменту
  • розроблення та впровадження політики і програми енергозбереження та енергоменеджменту;
  • розроблення вимог до рівня професійної компетентності персоналу служби енергоменеджменту; 
  • розроблення внутрішніх нормативно-розпорядницьких документів в сфері енергозбереження;
  • розроблення стандартів об’єкта, що споживає ПЕР в сфері енергозбереження;
  • розроблення посадових інструкцій керівників та співробітників об’єкта, що споживає ПЕР;
  • розроблення програм навчання, підготовки та перепідготовки співробітників об’єкта, що споживає ПЕР в сфері енергозбереження;
  • розроблення положення про стимулювання працівників об’єкта, що споживає ПЕР, за економію ПЕР на виробництві.